adatvédelmi nyilatkozat

(utolsó frissítés időpontja: 2019. május 24.)

Az AutoHard Kft. (a továbbiakban a „Társaság”), mint a portál üzemeltetője, megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a honlapunk (http://autohard.hu, a továbbiakban: Honlap) felhasználóitól és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen az „Érintettek”) személyes adatainak kezeléséről.

Kérjük, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot olvassa át.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tetején lévő „utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja alapján az adatkezelő a Társaság (telephelye: 1144 Budapest, Füredi út 72., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-967032; a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Társaság”).

KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

GDPR 4. cikkének 8. pontja alapján a Társaság (telephelye: 1144 Budapest, Füredi út 72., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-967032; e-mail címe: info@autohard.hu).

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek.

Az adatkezelés célja lehet, hogy

  1. minél pontosabb tájékoztatást nyújthassunk a forgalmazott alkatrészekkel kapcsolatban;
  2. egyénre szabott kedvezményeket adhassunk a törzsvásárlóinknak

(a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”).

Az Érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Társaság és megbízott adatfeldolgozóink munkatársai kezelik a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Személyes adatait mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira, az Ön hozzájárulásának erejéig használjuk fel.

Ilyen cél lehet többek között:

  1. teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
  2. a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az önkéntesség. Az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul [a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően]. Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.


A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön a kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, úgy Szolgáltatásainkat nem tudjuk önnek nyújtani.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük:

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLHATUNK?

Honlapunk nem alkalmaz sütiket, nem gyűjtünk Önről semmilyen egyéb adatokat, csak amiket Ön önként megad nekünk!

A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag a Társaság és a portál szerkesztési és karbantartási feladatait ellátó munkatársai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez feltétlenül szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

Titoktartási megállapodás megkötését követően harmadik személyeket bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, tehát amíg Szolgáltatásainkat igénybe veszi, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

  1. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
  2. Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap;
  3. a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik;
  4. a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATOK SÉRTETLENSÉGÉT, HELYESSÉGÉT?

Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk tárolt személyes adatok helyesek legyenek. Kérjük, hogy személyes adatait aktualizálja, és értesítsen minket, ha a nekünk megadott személyes adataiban bármilyen változás következik be.

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és, hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos.

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Önnek joga van kérni a hiányos, hibás, vagy érvénytelen adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Abban az esetben, ha Ön úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést huszonöt (25) napon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást a benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult a kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül a hatóságokhoz fordulni és feljelentést tenni.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve a rendőri hatóságokhoz, és a szervező(k)kel szemben érvényesítheti a személyes adatok jogellenes kezelése, illetve az adatbiztonsági követelmények megsértése eredményeként keletkezett kártérítési igényét is.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek, és ezért az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk. Jelen Honlap harmadik felek által működtetett, a Honlapra beágyazott alkalmazásokat (továbbiakban: Alkalmazás) tartalmazhat. Ezen Alkalmazások tekintetében a harmadik fél és a Társaság közös adatkezelőnek minősül, és az Alkalmazás adatkezelésére a harmadik fél adatkezelési tájékoztatása irányadó. Az Alkalmazás használata során megvalósuló adatkezelésért elsődlegesen a harmadik fél felelős.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben vagy az érintetti kérelmek kapcsán további információra van szüksége, kérjük, forduljon kollégáinkhoz (e-mail cím: info@autohard.hu vagy telefonon: +36-20-925-4597) elérhetőségeken.

 

AutoHard Kft.

Autohard kemény a legkeményebb
alkatrész auto autohard egyedi árak